Проектът

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

се изпълнява с финансова помощ по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Цели

Основната цел на проекта е да подобри капацитета на националните институции, публичните органи и НПО, работещи в областта на убежището и миграцията, и такива предоставящи различни услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила (с фокус уязвими групи).

Дейности

За постигане на предвидените цели и резултати проектът предвижда следните основни дейности:

Чрез предвидените дейности се очаква да бъдат обхванати пряко 230 представители на целевата група – служители на институции и организации, работещи в областта на убежището и миграцията, около 2000 чрез тематичните събития и тематична брошура, а чрез дейностите за публичност и планираните мерки за мултиплициране и устойчивост, пряко и непряко – допълнително около 10000 души.

Провеждане на експертно социално проучване на профила на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила и такива с предоставена временна закрила (със специален фокус върху уязвимите групи) на територията на България;

Разработване на местен механизъм за подкрепа и социална ориентация на лица и семейства от трети държави, търсещи международна закрила или с предоставена временна закрила

Обучения за изграждане на компетенции и капацитет за работа в областта на убежището и миграцията за представители на местното самоуправление и на НПО, браншови организации и доставчици на социални услуги в пилотни общини;

Обучение за обучители по социална ориентация за граждани на трети страни, търсещи международна закрила и/или получили временна закрила

Дейности за повишаване информираността и подкрепа за изграждане на приобщаващи общности:

  • информационна брошура, насочена към гражданите на трети страни, търсещи международна закрила или получили временна закрила на територията на България
  • тематични информационни събития за представяне на културните традиции и специфики на мигрантската и приемащата общности

Обучения за изграждане на капацитет на 200 представители на национални институции и НПО в областта на убежището и миграцията, с акцент временна закрила и най-вече уязвими групи

Разработване на анализ с предложения/препоръки за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията (с фокус предоставянето на временна закрила).

За постигане на предвидените цели и резултати проектът предвижда следните основни дейности:

Провеждане на експертно социално проучване на профила на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила и такива с предоставена временна закрила (със специален фокус върху уязвимите групи) на територията на България;

Разработване на местен механизъм за подкрепа и социална ориентация на лица и семейства от трети държави, търсещи международна закрила или с предоставена временна закрила

Обучения за изграждане на компетенции и капацитет за работа в областта на убежището и миграцията за представители на местното самоуправление и на НПО, браншови организации и доставчици на социални услуги в пилотни общини;

Обучение за обучители по социална ориентация за граждани на трети страни, търсещи международна закрила и/или получили временна закрила

Дейности за повишаване информираността и подкрепа за изграждане на приобщаващи общности:

  • информационна брошура, насочена към гражданите на трети страни, търсещи международна закрила или получили временна закрила на територията на България
  • тематични информационни събития за представяне на културните традиции и специфики на мигрантската и приемащата общности

Обучения за изграждане на капацитет на 200 представители на национални институции и НПО в областта на убежището и миграцията, с акцент временна закрила и най-вече уязвими групи

Разработване на анализ с предложения/препоръки за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията (с фокус предоставянето на временна закрила).

Чрез предвидените дейности се очаква да бъдат обхванати пряко 230 представители на целевата група – служители на институции и организации, работещи в областта на убежището и миграцията, около 2000 чрез тематичните събития и тематична брошура, а чрез дейностите за публичност и планираните мерки за мултиплициране и устойчивост, пряко и непряко – допълнително около 10000 души.

Новини

Материали

Анализ за необходимостта от по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията, с фокус върху предоставянето на временна закрила
Информационна брошура по проект „BRACE & PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, насочена към гражданите на…
Информационна брошура по проект „BRACE & PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, насочена към гражданите на…
Информационна брошура по проект „BRACE & PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, насочена към гражданите на…
Механизмът адресира основни предизвикателства, свързани с осигуряването на адекватна реакция на местните заинтересовани страни на територията на общините Поморие и Приморско, при посрещане на непосредствените нужди на гражданите на трети…
Обучения за изграждане на капацитет на представители на национални институции и НПО в областта на убежището и миграцията, с акцент предоставянето временна закрила

Галерии