Местен механизъм за подкрепа и социална ориентация

Механизмът адресира основни предизвикателства, свързани с осигуряването на адекватна реакция на местните заинтересовани страни на територията на общините Поморие и Приморско, при посрещане на непосредствените нужди на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила и с предоставена временна закрила (вкл. уязвими лица), при отчитане на индивидуалните им потребности, възможностите на приемащата общност и необходимостта от координиране на усилията. Механизмът включва картиране на услугите и заинтересованите страни в целевите общини и област Бургас, както и оценка на уязвимостта на лицата, търсещи международна закрила и/или получили временна закрила.

Предишна публикация
Обучителни материали
Следваща публикация
Информационна брошура на български език