Провеждане на експертно социално проучване на профила на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила и такива с предоставена временна закрила (със специален фокус върху уязвимите групи) на територията на България;