Обучения за изграждане на компетенции и капацитет за работа в областта на убежището и миграцията за представители на местното самоуправление и на НПО, браншови организации и доставчици на социални услуги в пилотни общини;