Дейности за повишаване информираността и подкрепа за изграждане на приобщаващи общности:

  • информационна брошура, насочена към гражданите на трети страни, търсещи международна закрила или получили временна закрила на територията на България
  • тематични информационни събития за представяне на културните традиции и специфики на мигрантската и приемащата общности
Предишна публикация
Обучение за обучители по социална ориентация за граждани на трети страни, търсещи международна закрила и/или получили временна закрила
Следваща публикация
Обучения за изграждане на капацитет на 200 представители на национални институции и НПО в областта на убежището и миграцията, с акцент временна закрила и най-вече уязвими групи