Maintenance

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

Основната цел на проекта е да подобри капацитета на националните институции, публичните органи и НПО, работещи в областта на убежището и миграцията, и такива предоставящи различни услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила (с фокус уязвими групи).